Tüm Kuruluşlarımızın Dikkatine! Yıllık İzin Kullanımı Hk.!

09.08.2016 tarihli Resmi Gazetede, 2016/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile ilan edilen "İlgili mevzuat uyarınca izin vermeye yetkili amirlerce; kamu çalışanlarına, ilgi genelgenin yürürlüğe konuluş amacı dikkate alınarak izin verilebilecektir" ifadesine binaen, 09.08.2016 tarihinden itibaren, Kuruluşunuzda görev yapmakta olan personellerinizin iş ve işlemleri aksatmayacak şekilde yıllık izin haklarını kullanmaları uygun bulunmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 
                                                                                                                  İdris DAL
                                                                                                              İl Müdür Vekili